172 Taxa für Autor "Frey, 1858" gefunden

Melitaea asteria Freyer, 1828
Apatura metis Freyer, 1829
Euchloe simplonia (Freyer, 1829)
Spaelotis senna (Freyer, 1829)
Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
Aplocera annexata (Freyer, 1830)
Polyommatus ripartii (Freyer, 1830)
Arctia konewkaii (Freyer, [1831])
Athetis hospes (Freyer, [1831])
Condica viscosa (Freyer, [1831])
Cucullia campanulae Freyer, [1831]
Hydriomena ruberata (Freyer, [1831])
Lythria plumularia (Freyer, [1831])
Ochropleura leucogaster (Freyer, [1831])
Thysanoplusia circumscripta (Freyer, [1831])
Erebia neleus (Freyer, [1832])
Schinia cognata (Freyer, [1833])
Erebia styx (Freyer, [1834])
Pelatea klugiana (Freyer, [1834])
Thalpophila vitalba (Freyer, [1834])
Epimecia ustula (Freyer, [1835])
Caradrina kadenii Freyer, [1836]
Chamaesphecia schmidtiiformis (Freyer, [1836])
Conisania leineri (Freyer, [1836])
Dysauxes famula (Freyer, [1836])
Erebia eriphyle (Freyer, [1836])
Fabula zollikoferi (Freyer, [1836])
Sciadia zelleraria (Freyer, [1836])
Polyommatus menalcas (Freyer, [1837])
Aricia anteros (Freyer, [1838])
Calophasia acuta (Freyer, [1838])
Euxoa hilaris (Freyer, [1838])
Heliothis incarnata Freyer, [1838]
Ocneria terebinthi (Freyer, [1838])
Simyra dentinosa Freyer, [1838]
Stenoecia dos (Freyer, [1838])
Thaumetopoea solitaria (Freyer, [1838])
Caradrina terrea Freyer, [1839]
Cucullia magnifica Freyer, [1839]
Eugnorisma chaldacica (Freyer, [1839])
Eugnorisma miniago (Freyer, [1839])
Oncocnemis confusa (Freyer, [1839])
Eublemma panonica (Freyer, [1840])
Eupithecia undata (Freyer, [1840])
Lobesiodes euphorbiana (Freyer, [1840])
Pelochrista decolorana (Freyer, [1840])
Phiaris umbrosana (Freyer, [1840])
Cucullia cineracea Freyer, [1841]
Cucullia mixta Freyer, [1841]
Ennomos effractaria Freyer, [1841]
Eublemma parallela (Freyer, [1841])
Eupithecia lariciata (Freyer, [1841])
Pericyma albidentaria (Freyer, [1841])
Rhodostrophia badiaria (Freyer, [1841])
Agriades dardanus (Freyer, [1843])
Hipparchia fatua Freyer, 1843
Pseudochazara beroe (Freyer, 1843)
Pyropteron minianiformis (Freyer, 1843)
Pyropteron triannuliformis (Freyer, 1843)
Tarucus balkanica (Freyer, 1843)
Cynaeda superba (Freyer, 1844)
Eublemma porphyrina (Freyer, 1844)
Eupithecia extensaria (Freyer, 1844)
Freyeria trochylus (Freyer, 1844)
Honeyania ragusana (Freyer, 1844)
Megalodes eximia (Freyer, 1844)
Zygaena favonia Freyer, [1844]
Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
Autographa mandarina (Freyer, 1845)
Coenonympha thyrsis (Freyer, 1845)
Kretania psylorita (Freyer, 1845)
Luperina nickerlii (Freyer, 1845)
Apamea illyria Freyer, 1846
Juxtephria consentaria (Freyer, 1846)
Lygephila lubrica (Freyer, 1846)
Melanthia alaudaria (Freyer, 1846)
Catocala separata Freyer, 1847
Palaeoacanthopsyche uralensis (Freyer, 1847)
Aporophyla lueneburgensis (Freyer, 1848)
Loxostege comptalis (Freyer, 1848)
Cosmia contusa Freyer, 1849
Eriogaster arbusculae (Freyer, 1849)
Polyommatus cornelia (Freyer, [1850])
Turanana endymion (Freyer, 1850)
Dyscia raunaria (Freyer, 1851)
Euchloe penia (Freyer, 1851)
Glaucopsyche astraea (Freyer, [1851])
Kretania eurypilus (Freyer, 1851)
Paidia rica (Freyer, 1855)
Phyllonorycter oxyacanthae (Frey, 1855)
Phyllonorycter sorbi (Frey, 1855)
Anchinia grisescens Frey, 1856
Cosmopterix schmidiella Frey, 1856
Denisia rhaetica (Frey, 1856)
Elachista utonella Frey, 1856
Micropterix rothenbachii Frey, 1856
Parornix pfaffenzelleri (Frey, 1856)
Phyllonorycter alpina (Frey, 1856)
Stigmella desperatella (Frey, 1856)
Stigmella mespilicola (Frey, 1856)
Stigmella tiliae (Frey, 1856)
Stigmella vimineticola (Frey, 1856)
Coleophora nutantella Mühlig & Frey, 1857
Coleophora odorariella Mühlig & Frey, 1857
Stigmella aceris (Frey, 1857)
Stigmella lonicerarum (Frey, 1857)
Ectoedemia agrimoniae (Frey, 1858)
Stigmella paradoxa (Frey, 1858)
Stigmella speciosa (Frey, 1858)
Elachista constitella Frey, 1859
Elachista distigmatella Frey, 1859
Elachista elegans Frey, 1859
Elachista herrichii Frey, 1859
Elachista lugdunensis Frey, 1859
Elachista melancholica Frey, 1859
Elachista ornithopodella Frey, 1859
Ascalenia vanella (Frey, 1860)
Parornix fagivora (Frey, 1861)
Parornix carpinella (Frey, 1863)
Parornix petiolella (Frey, 1863)
Agonopterix alpigena (Frey, 1870)
Argyresthia submontana Frey, 1870
Bucculatrix alpina Frey, 1870
Catoptria zermattensis (Frey, 1870)
Dichrorampha harpeana Frey, 1870
Elachista heinemanni Frey, 1870
Elachista juliensis Frey, 1870
Elachista pomerana Frey, 1870
Istrianis myricariella (Frey, 1870)
Monochroa ferrea (Frey, 1870)
Scrobipalpula diffluella (Frey, 1870)
Scythris glacialis (Frey, 1870)
Poecilocampa alpina (Frey & Wullschlegel, 1874)
Coleophora albulae Frey, 1877
Gelechia obscuripennis (Frey, 1880)
Kessleria caflischiella (Frey, 1880)
Gracillaria loriolella Frey, 1881
Mompha jurassicella (Frey, 1881)
Argyresthia huguenini Frey, 1882
Athrips amoenella (Frey, 1882)
Elachista infuscata Frey, 1882
Elachista occidentalis Frey, 1882
Capperia celeusi (Frey, 1886)

Synonyme

Trichoplusia circumscripta (Freyer, 1831)
Elophos zelleraria (Freyer, [1836])
Luperina zollikoferi (Freyer, 1836)
Platyperigea kadenii (Freyer, 1836)
Tephronia cremiaria (Freyer, 1837)
Chazaria incarnata (Freyer, 1838)
Pamparama acuta (Freyer, [1838])
Parocneria terebinthi (Freyer, 1838)
Coenophila miniago (Freyer, 1839)
Eublemma pannonica (Freyer, 1840)
Lobesia euphorbiana (Freyer, [1840])
Platyperigea terrea (Freyer, 1840)
Pyropteron minianiforme (Freyer, 1843)
Pyropteron triannuliforme (Freyer, 1843)
Chilades trochylus (Freyer, 1844)
Eublemma porphyrinia (Freyer, 1844)
Eublemma ragusana (Freyer, 1844)
Noctuelia superba (Freyer, 1845)
Plebejus psylorita (Freyer, 1845)
Acanthopsyche uralensis (Freyer, 1847)
Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
Plebejus eurypilus (Freyer, 1851)
Biselachista utonella (Frey, 1856)
Callisto pfaffenzelleri (Frey, 1856)
Stigmella fagi Frey, 1856
Biselachista ornithopodella (Frey, 1859)
Biselachista juliensis (Frey, 1870)
Argyresthia marmorata Frey, 1880
Heliothela praegalliensis Frey, 1880