59 Taxa für Autor "Obraztsov, N. (1953)" gefunden

Amata transcaspica Obraztsov, 1941
Fulvoclysia Obraztsov, 1943
Pontoturania Obraztsov, 1943
Hysterophora Obraztsov, 1944
Phtheochroa kenneli (Obraztsov, 1944)
Phtheochroa krulikovskiji (Obraztsov, 1944)
Clavigesta Obraztsov, 1946
Gibberifera Obraztsov, 1946
Gravitarmata Obraztsov, 1946
Acleris osthelderi (Obraztsov, 1949)
Cydia centralasiae (Obraztsov, 1949)
Pelochrista dagestana (Obraztsov, 1949)
Clepsis agenjoi Obraztsov, 1950
Eana italica (Obraztsov, 1950)
Argyroploce ottomana Obraztsov, 1951
Barbara osmana Obraztsov, 1951
Eriopsela klimeschi Obraztsov, 1951
Eucosmomorpha Obraztsov, 1951
Gravitarmata osmana (Obraztsov, 1951)
Aethes piercei Obraztsov, 1952
Epiblema chretieni Obraztsov, 1952
Notocelia mediterranea (Obraztsov, 1952)
Pelochrista pfisteri (Obraztsov, 1952)
Dichrorampha coniana Obraztsov, 1953
Dichrorampha forsteri Obraztsov, 1953
Nycteola kuldzhana Obraztsov, 1953
Cacoecimorpha Obraztsov, 1954
Lozotaeniodes Obraztsov, 1954
Philedonides Obraztsov, 1954
Pseudargyrotoza Obraztsov, 1954
Pseudeulia Obraztsov, 1954
Ptycholomoides Obraztsov, 1954
Aphelia christophi Obraztsov, 1955
Clepsis staintoni Obraztsov, 1955
Propiromorpha Obraztsov, 1955
Acleris filipjevi Obraztsov, 1956
Cnephasia kenneli Obraztsov, 1956
Cochylidia Obraztsov, 1956
Cnephasia heinemanni Obraztsov, 1957
Cnephasia hellenica Obraztsov, 1957
Cochylichroa Obraztsov & Swatschek, 1958
Falseuncaria Obraztsov & Swatschek, 1958
Selania resedana (Obraztsov, 1959)
Barbara herrichiana Obraztsov, 1960
Capricornia Obraztsov, 1960
Parapammene Obraztsov, 1960
Pristerognatha Obraztsov, 1960
Pseudohermenias Obraztsov, 1960
Olethreutes pfeifferiana (Obraztsov, 1961)
Osthelderiella Obraztsov, 1961
Osthelderiella amardiana Obraztsov, 1961
Pseudophiaris Obraztsov, 1961
Thiodiodes Obraztsov, 1964
Amata sovinskiji Obraztsov, 1966
Polyorthini Obraztsov, 1966
Pseudosciaphila Obraztsov, 1966

Synonyme

Phtheochroa krulikovskii (Obraztsov, 1944)
Dichrorampha eidmanni Obraztsov, 1953
Pammene pontica Obraztsov, 1960