9 Taxa für Autor "Poda, 1761" gefunden

Canephora hirsuta (Poda, 1761)
Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
Lycaena tityrus (Poda, 1761)
Lysandra coridon (Poda, 1761)
Nemophora metallica (Poda, 1761)
Tholera decimalis (Poda, 1761)
Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Synonyme

Polyommatus coridon (Poda, 1761)