21 Taxa für Autor "Piskunov" gefunden

Filatima ukrainica Piskunov, 1971
Chionodes mongolica Piskunov, 1979
Metzneria filia Piskunov, 1979
Ivanauskiella Ivinskis & Piskunov, 1980
Ivanauskiella turkmenica Ivinskis & Piskunov, 1980
Neofriseria mongolinella Piskunov, 1987
Chrysoesthia falkovitshi Lvovsky & Piskunov, 1989
Athrips falkovitshi Piskunov, 1990
Oxypteryx deserta (Piskunov, 1990)
Scrobipalpa rjabovi Piskunov, 1990
Scrobipalpa zaitzevi Piskunov, 1990
Carpatolechia filipjevi (Lvovsky & Piskunov, 1993)
Bryotropha rossica Anikin & Piskunov, 1996
Filatima djakovica Anikin & Piskunov, 1996
Filatima zagulajevi Anikin & Piskunov, 1996
Lutilabria volgensis Anikin & Piskunov, 1996
Bryotropha satschkovi Anikin & Piskunov, 2018
Monochroa aenigma Anikin & Piskunov, 2018
Scrobipalpa achtubica Anikin & Piskunov, 2018

Synonyme

Teleiodes vovkella (Piskunov, 1973)
Monochroa deserta Piskunov, 1990