13 Taxa für Autor "Yakovlev, R. V. (2010)" gefunden

Kotchevnik Yakovlev, 2004
Kotchevnik durrelli Yakovlev, 2004
Dyspessa kostjuki Yakovlev, 2005
Cryptoholcocerus Yakovlev, 2006
Deserticossus Yakovlev, 2006
Dyspessa aphrodite Yakovlev & Witt, 2007
Phragmataecia pacifica Yakovlev, 2007
Wiltshirocossus Yakovlev, 2007
Stygia nilssoni Saldaitis & Yakovlev, 2008
Catoptinae Yakovlev, 2009
Cryptoholcocerus daghestanica Yakovlev, Poltavsky & Ilyina, 2015
Stygioides italica Mazzei & Yakovlev, 2016

Synonyme

Stygoides italica Mazzei & Yakovlev, 2016