4 Taxa für Autor "(Sheljuzhko, 1926)" gefunden

Synanthedon martjanovi Sheljuzhko, 1918
Zygaena alpherakyi Sheljuzhko, 1936

Synonyme

Polyommatus krymaea (Sheljuzhko, 1928)
Polyommatus kamtshadalis (Sheljuzhko, 1933)