23 Taxa für Autor "Wang (2008)" gefunden

Ditrigona crystalla (Chu & Wang, 1987)
Ditrigona pentesticha (Chu & Wang, 1987)
Ditrigona uniuncusa Chu & Wang, 1988
Promalactis apiciconcava Wang, 2009
Promalactis apicidentata Wang, 2009
Promalactis dorsoprojecta Wang, 2009
Promalactis fengyangensis Wang, 2009
Agonopterix hoenei Lvovsky & Wang, 2011
Agonopterix likiangella Lvovsky & Wang, 2011
Agonopterix ventrangulata Lvovsky & Wang, 2011
Synesarga breviclavata Liu & Wang, 2014
Synesarga brevidigitata Liu & Wang, 2014
Alciphanes flavifasciaria Liu & Wang, 2015
Comparmustilia Wang & Zolotuhin, 2015
Ditrigona clavata Li & Wang, 2015
Locharnini Holloway & Wang, 2015
Philharmonia basinigra Wang & Wang, 2015
Liocrobyla indigofera Liu, Wang & Wang, 2018
Ivela yini Xie, Li, Chen & Wang, 2022
Opacoptera condensata Yu & Wang, 2023
Opacoptera hybocentra Yu & Wang, 2023
Opacoptera introflexa Yu & Wang, 2023
Opacoptera longissima Yu & Wang, 2023