18 Taxa für Autor "Lukhtanov, V. A. (1997)" gefunden

Erebia sokolovi Lukhtanov, 1990
Polyommatus pljushtchi Lukhtanov & Budashkin, 1993
Polyommatus gorbunovi Dantchenko & Lukhtanov, 1994
Polyommatus rovshani Dantchenko & Lukhtanov, 1994
Polyommatus surakovi Dantchenko & Lukhtanov, 1994
Satyrium goniopterum Lukhtanov, 1995
Polyommatus bilgini (Dantchenko & Lukhtanov, 2002)
Polyommatus haigi (Dantchenko & Lukhtanov, 2002)
Polyommatus kanduli (Dantchenko & Lukhtanov, 2002)
Polyommatus pierceae (Lukhtanov & Dantchenko, 2002)
Polyommatus putnami (Dantchenko & Lukhtanov, 2002)
Lasiommata zagrossica Lukhtanov & Dantchenko, 2004
Polyommatus shahkuhensis (Lukhtanov, Shapoval & Dantchenko, 2008)
Rueckbeilia Talavera, Lukhtanov, Pierce & Vila, 2013
Polyommatus pseudorjabovi Lukhtanov, Dantchenko, Vishnevskaya & Saifitdinova, 2015
Polyommatus timfristos Lukhtanov, Vishnevskaya & Shapoval, 2016
Polyommatus australorossicus Lukhtanov & Dantchenko, 2017
Polyommatus lurae Parmentier, Vila & Lukhtanov, 2022