5 Taxa für Autor "Seitz, 1928" gefunden

Micrarctiina Seitz, 1910
Microsphecia Bartel in Seitz, 1912
Paraphthonia cteatus Seitz, 1917
Bertholdia detracta Seitz, 1921

Synonyme

Oroncus Seitz, 1910