5 Taxa für Autor "Kyrki, J. (1989)" gefunden

Elachista eskoi Kyrki & Karvonen, 1985
Eudonia aequalis Kyrki & Svensson, 1986
Urodidae Kyrki, 1988
Urodoidea Kyrki, 1988
Rhigognostis kuusamoensis Kyrki, 1989