16 Taxa für Autor "Kuznetzov, V. I. (1962)" gefunden

Asalebria aralensis (Kuznetzov, 1908)
Heringocrania Kuznetzov, 1941
Evergestis kopetdagensis Kuznetzov, 1958
Peltasta pseudozonula (Kuznetzov, 1960)
Phycita acericola Kuznetzov, 1960
Vladimirea zygophylli (Kuznetzov, 1960)
Vladimirea zygophyllivorella (Kuznetzov, 1960)
Phyllonorycter macrantherella (Kuznetzov, 1961)
Phyllonorycter populialbae (Kuznetzov, 1961)
Phalonidia silvestris Kuznetzov, 1966
Euliini Kuznetzov & Stekolnikov, 1977
Nomophilini Kuznetzov & Stekolnikov, 1979
Phyllonorycter laurocerasi (Kuznetzov, 1979)
Apeirini Stekolnikov & Kuznetzov, 1982
Ornixolinae Kuznetzov & Baryshnikova, 2001

Synonyme

Bucculatrix paliuricola Kuznetzov, 1956