8 Taxa für Autor "Ganev, J.. (1983)" gefunden

Catoptria casperella Ganev, 1983
Catoptria olympica Ganev, 1983
Catoptria fibigeri Ganev, 1987
Kresnaia beschkovi (Ganev, 1987)

Synonyme

Agriphila vasilevi Ganev, 1983
Calamotropha hackeri Ganev, 1985
Agriopis beschkovi Ganev, 1987
Mesocrambus canariensis Ganev, 1987