4 Taxa für Autor "Beshkov, S. (2018)" gefunden

Oncocnemis michaelorum Beshkov, 1997
Nola ronkayorum Beshkov, 2006
Valerietta hreblayi Beshkov, 2006
Dyscia intermedia Beshkov, 2022