4 Taxa für Autor "Vojnits, 1973" gefunden

Eupithecia catharinae Vojnits, 1969
Eupithecia repentina Vojnits & De Laever, 1978

Synonyme

Scotopteryx roesleri (Vojnits, 1973)
Eupithecia wettsteini Vojnits, 1974