31 Taxa für Autor "Gibeaux (1985: 22)" gefunden

Dichrorampha letarfensis Gibeaux, 1983
Eriocottis nicolaeella Gibeaux, 1983
Eucosma diakonoffi Gibeaux, 1984
Aethes pemeantensis Gibeaux, 1985
Stenoptilia gallobritannidactyla Gibeaux, 1985
Stenoptilia mimula Gibeaux, 1985
Gibeauxiella bellaqueifontis (Gibeaux, 1986)
Gibeauxiella reliqua (Gibeaux, 1986)
Gisilia lerautella Gibeaux, 1986
Stenoptilia bigoti Gibeaux, 1986
Gypsochares bigoti Gibeaux & Nel, 1989
Hellinsia inulaevorus (Gibeaux, 1989)
Stenoptilia cebennica Nel & Gibeaux, 1991
Stenoptilia cerdanica Nel & Gibeaux, 1991
Stenoptilia mercantourica Nel & Gibeaux, 1991
Argyresthia buvati Gibeaux, 1992
Argyresthia thuriferana (Gibeaux, 1992)
Hellinsia alpinus (Gibeaux & Picard, 1992)
Stenoptilia brigantiensis Nel & Gibeaux, 1992
Stenoptilia buvati Nel & Gibeaux, 1992
Argyresthia tarmanni Gibeaux, 1993
Stenoptilia tourlani Gibeaux, 1993
Lozotaeniodes brusseauxi Gibeaux, 1998

Synonyme

Cochylis catalonica (Gibeaux, 1985)
Cochylis magnaedoeagana (Gibeaux, 1985)
Stenoptilia nelorum Gibeaux, 1989
Stenoptilia arenbergeri Gibeaux, 1990
Stenoptilia gratiolae Gibeaux & Nel, 1990
Capperia sequanensis Gibeaux, 1991
Stenoptilia succisae Gibeaux & Nel, 1991
Holcocera corsica Gibeaux, 1993